Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HEL-3963 Mastergradsoppgave i aldring og geriatrisk helsearbeid - 40 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-AHELSARB Master i aldring og geriatrisk helsearbeid og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Mastergradsoppgaven er et individuelt selvstendig faglig arbeid som avslutter Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. I arbeidet skal studenten nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner innenfor rammen av studiets læringsmål.

Studenten velger et tema med relevans for aldring og geriatrisk helsearbeid. I mastergradsoppgaven skal studenten anvende forskningsprosessen gjennom systematisk arbeid med en konkret problemstilling og med eksisterende forskning som bakgrunn. Det skal anvendes relevante metoder som skal diskuteres kritisk. Funnene drøftes ved hjelp av teorier og nyere forskning som har relevans for problemstillingen.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse:

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forberedende arbeid knyttet til mastergradsoppgaven starter fra første studieår gjennom tilrettelagte seminarer slik at studentene tidlig kan orientere seg mot tema og problemstilling innen fagområdet.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være tilstede ved framleggene.

 

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se retningslinjene for arbeid med mastergradsoppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Forkunnskapskrav:

Studenten må ha bestått alle emneeksamener tilsvarende 80 studiepoeng ved Master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan framstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være fullført og godkjent:

 

Eksamensform

Mastergradsoppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

 

Vurdering

 

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 05.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.