Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

LER-1352 Kroppsøving 5-10 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. 


Innhold

Sentrale fagområder er: Kunnskap om motorikk, trening for barn og unge og kroppsøving i et samfunnsperspektiv. Videreutvikle ferdigheter i ulike aktiviteter. Organisering og planlegging av aktivitet i ulike bevegelsesmiljø.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, tur med vekt på nord-norske/samiske friluftslivselementer, praktisk arbeid og selvstudium. I formidling av den teoretiske kunnskapen benyttes problembasert læring PBL. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening, egenferdighet og gruppearbeid. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.