Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ARK-1006 Arkeologisk metode I - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i arkeologi.

Emnet passer også som valgemne i historie og sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

ARK-2002 Problemløsning i arkeologi 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende arkeologisk metoder relatert til studier av boplassstruktur, dateringsmetoder, økonomi og landskap, samt analysen av materiell kultur. Emnet omhandler blant annet formasjonsprosesser og stratigrafi, strandlinjedatering, radiokarbon datering, ressursutnyttelse, landskapsforståelse, typologi og stilistisk variasjon.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreingsfristen det aktuelle semesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 10-12 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4-5 timer praktisk innføring. Forelesningene vil gi studenten basiskunnskap i metodenes utvikling og bakgrunn, mens den praktiske innføringen gir studentene egen erfaring med bruken av metodene. Mappeoppgavene bygger på den praktiske innføringen og bidrar til problembasert læring av metoder, samt trening i skriftlig formulering av arkeologiske analyser.

Eksamen

Arbeidskrav:

Innlevering av to skriftlige oppgaver/mapper. Det understrekes at prosjektarbeidet i mappeoppgavene er vanskelig å gjennomføre uten oppmøte til de tre relevante temaene: relativ datering, absolutt datering, og boplass-struktur. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studentene ha fått godkjent begge innleveringene.

Godkjent arbeidskrav fra tidligere semester er ikke gyldig. Studenten må gjennomføre arbeidskrav på nytt, ved ny oppmelding til emnet (gjelder ikke utsatt/kontinuasjonseksamen).

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på ca. 5 sider (ca. 1750 ord), som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 ev. reviderte oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver. Oppgavene har karakter av prosjektarbeid, der studentene anvender utvalgte metoder på arkeologisk materiale.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 16.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.