Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ARK-1020 Registrering av kulturminner - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent følgende kurs:


Studiepoengreduksjon

ARK-1010 Arkeologi feltkurs. Kulturminneregistrering 5 stp

Innhold

Som arkeolog er det viktig å kunne finne og gjenkjenne ulike typer kulturminner ute i terrenget, som for eksempel graver, hustufter, fangstanlegg, lokaliteter for utvinning av råstoff osv. Her må man også ha forståelse for i hvilke typer av landskap vi kan forvente å finne ulike typer av kulturminner. Deretter må disse innmåles, slik at de kan gjenfinnes og de må dokumenteres, slik at informasjonen kan brukes i forvaltning og forsking.

Det blir undervist i bl.a.:


Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emnet skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

For å kunne delta på emnet må du i løpet av semesteret ha gjennomført og godkjent følgende kurs:

Undervisning gis hver sommer som et 1-ukes kurs i begynnelsen av sommeren. Studentene samles til et intensivkurs med forelesninger og øvelser (2 dager) på instituttet og praktiske øvelser (3 dager) med kulturminneregistrering i felt. Tidspunkt kan variere fra år til år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Gjennomført og godkjent følgende kurs:

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning og samtlige feltekskursjoner (3 dager).

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 1 dag av undervisningen på instituttet. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.

Eksamen:

Eksamen består av lærernes evaluering av studentenes arbeid i felt samt innlevering av rapport fra praktisk registrering i felt. Denne må vurderes som godkjent.  

Vurderingene som blir gitt er bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksmen:

Det er ikke anledning til å kontinuere i emnet.


Dato for eksamen

Rapport utlevering 30.05.2022 innlevering 03.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.