Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ARK-2027 Bacheloroppgave i arkeologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Våremne

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorgradsprogrammet i arkeologi.


Studiepoengreduksjon

ARK-2017 Prosjektkurs i arkeologi 10 stp

Innhold

Bacheloroppgaven er det avsluttende arbeidet i bachelorgraden. Studenten skal gjennomføre en selvstendig studie innenfor et selvvalgt tema som viser vedkommendes evne til å formulere og drøfte problemstillinger som er relevante for faget.

Prosjektet kan omhandle temaer innenfor kulturhistorie, teori, metode, formidling eller forvaltning. Valg av tema samt formulering av problemstilling og gjennomføring av prosjektet skjer i samarbeid med emneansvarlig og en tildelt veileder.

Bacheloroppgaven kan gi grunnlag for eventuelle videre studier på masternivå, og studenten kan velge tema i bacheloroppgaven slik at denne fungerer som en forberedelse til en senere masteroppgave.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av 8 dobbelttimer med forelesninger og seminarer og individuell veiledning.

Innledningsvis vil det gitt en innføring i hvordan man planlegger og strukturerer et selvstendig akademisk arbeid. Videre vil det bli gitt informasjon om hvordan man finner relevant grunnlagsmateriale (litteratur, arkivsøk, databaser, magasiner). Det vil bli gitt hjelp til å finne og avgrense tema for oppgaven.

Når studentene har valgt tema vil de få tildelt en veileder.

Hovedparten av undervisningen foregår som seminarer hvor studenten presenterer fremdriften i arbeidet med oppgavene for hverandre.


Eksamen

Arbeidskrav: 

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten levere en prosjektbeskrivelse på en nærmere angitt dato og gi en muntlig presentasjon av denne.

Oppmøte på undervisning er ikke obligatorisk men høyst anbefalt.

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeeksamen på ca. 5250 ord (ca. 15 sider, unntatt figurer, tabeller, litteraturliste. m.v.) Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at oppgaven leveres på nytt i bearbeidet og supplert form.  


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 27.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.