Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BED-3039 Endringsledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset omhandler de utfordringer vi står overfor når vi skal lede organisasjoner i kontinuerlig endring. Det skal gi kunnskap om og ferdigheter i det å lede strategiske endringsprosesser. På et overordnet nivå vil kurset gi bred innsikt i teorier om omstilling og endringsledelse. Det inkluderer teorier om drivkrefter for endring, ulike perspektiver på hvordan endringer kan forstås, samt de konkrete grepene som kan benyttes i planlagte omstillingsprosesser. På et mer konkret nivå er det ønskelig å gi studentene forståelse for at endring i det daglige handler om at ledere og ansatte lærer av beslutninger, planer og handlinger, og på den måten utvikler ny kunnskap i sitt arbeid. Det fordrer reflekterte mennesker i dynamiske og lærende organisasjoner.

Følgende emner står sentralt i kurset:

.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Eksamen

Eksamen i emnet består av tre eksamensdeler:

1. 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe på inntil 4 studenter. Teller 30% av endelig karakter i emnet.

2. 2 ukers individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av endelig karakter i emnet.

3. 2 ukers hjemmeeksamen i gruppe på inntil 4 studenter. Teller 30% av endelig karakter i emnet.

Alle eksamensdeler vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Endelig karakter i emnet beregnes ut ifra prosentvis fordeling som beskrevet over, med bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Karakter F (stryk) på eksamensdeler, kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget for endelig karakter.

Det tilbys kontinuasjonseksamen på hver eksamensdel. Hver eksamensdel som individuell eksamen, med bokstavkarakter A-E, med F som stryk.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 04.02.2022 innlevering 18.02.2022;Hjemmeoppgave utlevering 25.02.2022 innlevering 11.03.2022;Hjemmeoppgave utlevering 30.03.2022 innlevering 19.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.