Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

BLU-1211 Natur, helse, lek og læring i barnehagen - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Forsterkningsemne som kan velges andre studieår i barnehagelærerutdanninga. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Maks antall: 60 studenter.


Studiepoengreduksjon

BLU-1206 Natur, lek og læring 20 stp

Innhold

Hovedfokus vil være å styrke studentenes bevissthet om naturens betydning for barns utvikling, mat og helse gjennom lek og læringsaktiviteter i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i pedagogisk dokumentasjon og pedagogisk ledelse av lærings- og danningsprosesser i barnehagen. Kroppslige vinteraktiviteter med og uten ski, naturlekeplass, læring for bærekraft, temaarbeid i naturfag er særskilt vektlagt i emnet.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og har omlag ukentlig undervisning i Tromsø. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av:

Individuell muntlig eksamen (20 minutter).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.