Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ERN-3002 Klinisk ernæring 2 - 14 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk medisin, Institutt for samfunnsmedisin

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet omfatter pediatrisk ernæring på barneavdeling, i poliklinikk og ved habiliteringsenhet. Emnet tar også for seg farmakologiske interaksjoner, samt kommunikasjon og formidling gjennom media. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos barn innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: diabetes type 1, svangerskapsdiabetes, gastrointestinale sykdommer, leversykdommer, nyresykdommer, metabolske sykdommer, hjertesykdommer, kreftsykdommer, cystisk fibrose, utviklingsforstyrrelser, spisevansker, prematur-, og intensivnæring. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

Ferdigheter: 

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil gjennomføres en dags simulert praksis ved UiT og en dags praksis ved Ernæringssenteret

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, og/eller engelsk. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

Sikkerhetsopplæring: Obligatorisk e-læringskurs UNN. 

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen på 4 timer, som vurderes bestått/ikke bestått. Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan ta eksamen. Eksamensspråk er norsk. 

Kontinuasjonseksamen: Ved stryk på ordinær eksamen må kontinuasjonseksamen tas ved starten av påfølgende semester. For studenter med gyldig legeerklæring på ordinær eksamen, arrangeres utsatt eksamen samtidig som kontinuasjonseksamen. 


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 15.06.2022 innlevering 15.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.