Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll - 6 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsmedisin

Emnetype

Emnet er en del av masterprogrammet i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Hensikten med kurset er at studentene skal utforme en forskningsprotokoll til masteroppgaven. Studentene skal lære å formulere forskningsspørsmål og hypoteser, øve på systematisk litteratursøk, kritisk evaluering av relevant litteratur, akademisk skriving og utarbeiding av en databehandlingsplan. Studentene skal også evaluere sitt eget og medstudenters arbeid underveis i prosessen. Emnet utgjør sammen med ERN-3900 Masteroppgave i klinisk ernæring. 

Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskaper: 

Ferdigheter: 

Generell kompetanse: 

Det henvises også til læringsutbytter for langsgående temaer i Vitenskapelig og Profesjonell kompetanse i ernæring. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er ikke praksis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk, eller engelsk. Protokollen (og masteroppgaven) kan skrives på norsk eller engelsk, eventuelt dansk eller svensk for de som ønsker det. 


Eksamen

Arbeidskrav: 

Eksamen: Hjemmeeksamen i form av en individuell 10 siders forskningsprotokoll for masteroppgaven. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen: En forskningsprotokoll som ikke er bestått kan leveres på nytt kun 1 gang. Normalt vil det skje i starten av påfølgende semester. Utsatt innlevering kan innvilges i tilfeller der studenten har levert gyldig legeattest innenfor den ordinære fristen. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 08.04.2022 innlevering 22.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.