Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Pensum: 400-500 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: 

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (2 timer per uke) og arbeid i digitalt klasserom.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer, som består av individuelle arbeidsoppgaver. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må 6 av 9 ukentlige innleveringer være besvart og godkjent. I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og ha hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende semesteroppgave.

Eksamen består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum og en avsluttende semesteroppgave på 5 sider (2000 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

Semesteroppgaven teller 60 % av den samlede karakteren, digital hjemmeeksamen teller 40%.

Det benyttes en karakterskala som går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Oppgave utlevering 30.05.2022 innlevering 02.06.2022;Hjemmeeksamen utlevering 28.04.2022 innlevering 28.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.