Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FIL-1022 Politisk filosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i politikk-relaterte emner på 2000-nivå, så som FIL-2033 Sosialfilosofi, FIL-2034 Demokrati og politikkutforming og FIL-2038 Global rettferdighet: Migrasjon, klima og ulikhet.

Studiepoengreduksjon

FIL-1014 Klassisk politisk filosofi 5 stp

Innhold

Hvorfor trenger vi en stat? Hva gir noen rett til å utøve politisk makt over andre? I hvilken grad kan myndighetene blande seg inn i vårt privatliv? Hva slags styreform er den rette? Er det noe problematisk med økonomiske og sosiale ulikheter? Hva betyr politisk begrep som ¿frihet¿, ¿likhet¿ og ¿rettferdighet¿?

Emnet tilbyr en generell innføring i sentrale teorier og metoder i politisk filosofi, slik som kontraktsteori, liberalisme, libertarianisme og republikanisme. Emnet tar opp prinsipielle spørsmål og diskusjoner knyttet til den demokratiske statens legitimering, utforming og forutsetninger. Eksempler kan være: forholdet mellom det offentlige og det private, betingelser for demokrati og samfunnsdeltakelse, fordelingsrettferdighet, global rettferdighet, minoriteters rettigheter, eller utfordringer knyttet til kulturell og religiøs diversitet.

Emnet presenterer sentrale teorier i politisk filosofi, men forholder seg samtidig til samtidsaktuelle problemer og utfordringer.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en skriftlig øvingsoppgave på 2000-2500 ord.

Tema og problemstilling for øvingsoppgaven avklares med faglærer.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 01.06.2022 innlevering 01.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.