Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FIL-2032 Moralpsykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet etikk.

Innhold

Moralpsykologi er et område i filosofien som defineres dels av den filosofiske relevansen av nyere empirisk forskning i kognisjonsvitenskapene og dels av mer tradisjonelle filosofihistoriske bidrag. I snever forstand er moralpsykologien et studium av moralsk karakter, psykologi og utvikling, men det er vanlig i dag å forstå moralpsykologien mer vidt forstått som også å dekke forbindelsene som finnes mellom etikk, psykologi og bevissthetsfilosofi mer generelt. Emnet kan derfor både inneholde rent filosofiske tilnærmingsmåter til moralpsykologien, men også mer tverrfaglige og empirisk orienterte tilnærmingsmåter.

Som disiplin er moralpsykologien interessant både i seg selv og fordi den potensielt har en rekke praktiske konsekvenser. Å forstå hva det er som bestemmer, forklarer eller inngår i våre moralske bedømmelser, motivasjon, karakter og handlinger er fascinerende i seg selv, men slik moralpsykologisk kunnskap vil også kunne være med på å forme utdanning, oppdragelse og politisk relevante bestemmelser. Slike funn kan for eksempel brukes til å bringe frem god adferd og minimere dårlig.

Et annet viktig bidrag fra moralpsykologien er at den kan bidra til å vurdere ulike konkurrerende etiske teorier. Det er for eksempel stadig mer enighet om at en etiske teori, enten i normativ etikk, metaetikk eller anvendt etikk, har et forklaringsproblem dersom den er uforenelig med moralpsykologiske teorier og funn. Emnet vil derfor være ekstra oppmerksom på relevansen av de moralpsykologiske teoriene og funnene for andre teorier og områder i etikk.

Viktige tema for emnet kan være forståelsen av moralske bedømmelser, moralsk refleksjon og tenkning, moralske følelser, moralsk uenighet, moralsk motivasjon, moralsk aktørskap, viljessvakhet samt moralsk karakter og dygd. Andre tema kan være identitet og integritet, selvrespekt og meningsfullhet, diskusjonen om psykologisk altruisme kontra egoisme, forholdet mellom aktørskap og moralsk ansvar, fri vilje, samt feministisk moralpsykologi eller omsorgsetikk.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre et førsteutkast til semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 4000-4800 ord og en fire timers digital skoleeksamen. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist. Semesteroppgaven teller 60 % av den samlede karakteren, mens den digitale skoleeksamen teller 40 %. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og/eller utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 14.06.2022 innlevering 14.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.