Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FIL-2037 Bioteknologi og etikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet etikk.

Studiepoengreduksjon

FIL-1011 Bioteknologi og etikk 10 stp

Innhold

Emnet tar opp etiske spørsmål knyttet til bioteknologisk forskning og bruk av bioteknologi på mennesker. Bioteknologi kan brukes til å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom, men også til å endre og forbedre egenskaper hos friske mennesker. I lys av dette vil vi fokusere på følgende spørsmål: I hvilken grad er bruk av bioteknologi ønskelig og moralsk forsvarlig? Hvilke utfordringer reiser bruk av bioteknologi for vår forståelse av hva mennesket er og menneskets moralske status?

Emnet fokuserer særlig på tema relatert til følgende tre hoveddeler:

(1) Forholdet menneske og dyr: Vi behandler ulike måter å skille mellom mennesker og dyr på, og drøfter om det er en moralsk relevant forskjell mellom mennesker og dyr. Dette er dels en teoretisk diskusjon, men den har betydning for praktiske spørsmål, som for eksempel: Er det moralsk forbudt å klone mennesker og samtidig moralsk tillatt å klone andre primater og dyr generelt?

(2) Genetisk forbedring: Her diskuteres vår forståelse av mennesket i lys av muligheten for genetisk forbedring og perfeksjonering av mennesket, og etiske spørsmål som reises gjennom denne muligheten. Vi gjennomgår posisjoner som inntar en restriktiv holdning til genetisk forbedring og posisjoner som er positive til mulighetene til forbedring. I denne sammenhengen diskuteres for eksempel transhumanisme.

(3) Seleksjon: Bioteknologi gir oss mulighet til å velge bort sykdom hos våre fremtidige barn. Man kan for eksempel gjennom seleksjon av befruktede egg velge bort egg som er sykdomsbærere. På bakgrunn av dette reises spørsmål som: Hva er et verdifullt liv? Finnes det liv som ikke er verdt å leve? Hva er normalitet?

Problemstillingene vil drøftes med utgangspunkt i ulike etiske teorier, bl.a. pliktetikk, konsekvensialisme, rettighetsetikk, dydsetikk, religiøst fundert etikk eller feministisk bioetikk. Vi forholder oss til nyere filosofisk litteratur, debattartikler og lovgivning på området.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Undervisningen inkluderer diskusjonsøvelser og skriveøvelser.

Emnet har minst én utflukt eller ekskursjon per semester.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre enten en skriftlig øvingsoppgave på 2000-2500 ord, eller en skriftlig kronikk på ca. 5000-6000 tegn, eller en muntlig presentasjon på ca. 10-15 minutter og på bakgrunn av skriftlig materiale (powerpoint eller handout).

Tema og problemstilling for arbeidskravet avklares med faglærer innen oppgitt frist og kan være basert på ekskursjonen.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen

Eksamen består av en skriftlig to-ukers hjemmeeksamen på 3500-4000 ord og en halvtimes muntlig eksamen.

Tema og problemstilling for hjemmeeksamen oppgis av faglærer innen oppgitt frist.

Hjemmeeksamen teller 60 % av karakteren, mens muntlig eksamen teller 40 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 07.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.