Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FIL-2038 Global rettferdighet: migrasjon, klima og ulikhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet inngår som valg- og fordypningsemne i bachelorgradsprogrammet i filosofi og er en spesialisering innen fagfeltet politisk filosofi. Avhengig av pensum- og temavalg kan det også være en spesialisering innen fagfeltet miljøfilosofi.

Studiepoengreduksjon

FIL-1012 Global rettferdighet 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på etiske og politiske forpliktelser som gjelder på tvers av historiske, kulturelle og nasjonale grenser og spør hvordan rettferdighet og demokratisk legitimitet skal forstås i en global sammenheng. Emnet fokuserer primært på noen av samtidens sentrale utfordringer knyttet til bærekraftig og rettferdig utvikling, særlig migrasjon, klima og forskjellige former for ulikhet. Det kan være ved å reise spørsmål om global fordeling av klimabyrder, om ansvaret for flyktningestrømmer og utfordringer knyttet til global immigrasjon, samt ulik fordeling av politiske- og individuell rettigheter, velferd og helse, rikdom og vitale ressurser (eksempelvis i forbindelse med kjønn, klasse, etnisitet eller kulturell tilhørighet). Emnet diskuterer sentrale filosofiske tilnærminger til disse utfordringene og kan vurdere dem i lys av sentrale internasjonale rettsdokumenter, institusjoner og avtaleverk.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Undervisning

Det er 10-14 to-timers ukentlige studentaktive forelesninger.

Undervisningen kan inkludere gruppearbeid, muntlig presentasjon, skriveøvelser, vurdering av tekster fra student til student eller debattledelse.

Det kan også være faglige bidrag fra studenter, gjesteforelesere eller ekskursjoner til ulike relevante eksterne aktører.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må innen gitt frist gjennomføre et førsteutkast til semesteroppgaven på 2000-2500 ord, samt gjennomføre veiledning med faglærer på førsteutkastet.

Tema og problemstilling for førsteutkastet avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 4000-4800 ord og en fire timers digital skoleeksamen. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist. Semesteroppgaven teller 60 % av den samlede karakteren, mens den digitale skoleeksamen teller 40 %. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og/eller utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Begge eksamensdeler må gjennomføres ved kontinuasjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.06.2022 innlevering 09.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.