Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i årsstudiet i allmenn litteratur.

Studiepoengreduksjon

ALI-1141 Litteraturvitenskapelig metode 10 stp

Innhold

Studentene vil arbeide med begreper og prosedyrer for metodisk analyse av skjønnlitterære tekster. I tillegg kommer et skjønnlitterært pensum bestående av 1 roman, 1 drama, 10 dikt og 5 noveller.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet har tre hovedbolker:

1) Innlæring av begreper og prosedyrer

2) Individuelle tekstanalyser

3) Kollektiv tekstanalyse

Undervisningen baserer seg på prosjekt- og gruppearbeid.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskravet vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

Eksamensspråk er norsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til utsatt prøve og kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.