Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HIS-3008 Forskningslitteratur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie.

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogrammet i historie og som har gjennomført og bestått emnet HIS-3001 Forskningsdesign med metode.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir studentene en innføring og orientering i et forskingsfelt i historiefaget som er relevant for masteroppgaven. Med utgangspunkt i egen prosjektskisse skal studentene gjøre en kritisk analyse og diskusjon av sentral litteratur innen forskingsfeltet. Studentene skal, med bistand fra veileder, finne fram til sentral forskningslitteratur på feltet. Studentene skal skrive en oppgave, valg av tema for oppgaven skjer i samråd med veileder.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Normalt vil det bli gitt undervisning i form av to forelesninger (2 x 45 min), tre seminar (2 x 45 min) og fire individuelle veiledninger. Det legges vekt på studentaktive læringsformer, både muntlig og skriftlig. Seminarene er inndelt i tema/perioder. I seminarene deltar studentene aktivt med å legge fram og diskutere tekster.

Det gis individuell veiledning i forbindelse med å finne fram til relevant forskningslitteratur, valg av tema for oppgaven og oppgavens innhold og struktur.  

Studentene må legge ned en stor innsats i egenstudium.

Emnet gis normalt hvert vårsemester, og det er bare anledning til å avlegge ordinær eksamen i undervisningssemestrene.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Eksamen består av:

Hjemmeeksamen, 10 sider.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 03.05.2022 innlevering 13.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.