Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

LER-3051 Masteremne i begynneropplæring: Lærelyst og mestring på 1.-4.trinn - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir inngående og forskningsbasert innsikt i begynneropplæring med vekt på lærelyst, mestring, tilpasset opplæring og tidlig innsats. Et overordnet perspektiv er elevenes læring i en skole preget av språklig, sosialt og kulturelt mangfold. Emnet viderefører og utdyper studentenes kunnskap om begynneropplæring fra PEL, norsk og matematikk. Videre gir emnet inngående kunnskap om kartlegging og vurdering for læring, samt tilrettelegging av undervisning for elever med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning. Emnet gir erfaring i å utvikle og reflektere over ulike tilnærminger til begynneropplæring.

Opptakskrav

Emnet bygger på og viderefører kunnskap fra LER-1101 (norsk begynneropplæring), LER-1201 (matematikk 1-7), og LER-1000 og LER-1001 (PEL).

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter basert på forelesninger og seminarer. Undervisningen baseres på høy egeninnsats og studentsamarbeid som peker fram mot et selvstendig arbeid med masteroppgave i begynneropplæring.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden

Praksis

Se egen praksisplan


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.