Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Merk: Bærekraft skal inngå i problemstillingen til bacheloroppgaven.


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: 

Høst 2021: Min. 100 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.05.2021.

Vår 2022: Min. 100 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.11.2021.

Viktige emner innen bacheloroppgaven må være bestått, dette avgjøres av veileder/studieleder

Anbefalt forkunnskapskrav: 120 stp. fra 1. og 2. årskurs


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning i starten

Selvstendig arbeid, enten individuelt eller i gruppe.

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 560-580 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Programvare

Avklares med oppdragsgiver og veileder/studieleder ved behov (utover "vanlig" programvare).


Eksamen

Arbeidskrav

 Følgende skal leveres i dette emnet:

4 muntlige fremlegg:

4 skriftlige rapporter:

Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis utføres av en gruppe på 2-3 studenter. Unntaksvis kan den gjennomføres av bare 1 student.

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren fastsettes ut fra prosjektstyring/prosess, sluttrapport og sluttfremlegg, der sluttrapporten teller mest.

Besvarelsene sensureres enten av en gruppe interne sensorer eller av en intern og en ekstern sensor. Ved klage må en ny intern og en ny eksternsensor oppnevnes.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 30.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.