Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

MDV-1001 Multimediale dokumenter: Historie, teori og analyse - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MDV-1010 Multimediale dokumenter: historie, teori og analyse - nett- og samlingsbasert 20 stp

Innhold

Emnet vil gi en innføring i teoretiske tilnærminger til tekst, lyd og bilder i forskjellige multimediale dokumentasjonsformer gjennom å utforske forbindelser mellom dagens digitale kulturer og tidlige mediepraksiser, fra camera obscura og panorama til fotografi, film og dataspill. Dokumentinstitusjoner som arkiv, muséer og kunstgallerier kan også betraktes som multimediale, og kurset vil se nærmere på hvordan vår fortolkning av dokumenter forandres når de migrerer mellom disse rommene. Tematisert rundt en rekke sentrale begreper innenfor kulturteori, estetikk og medieforskning (for eksempel kulturelt minne, montasje, medium-spesifisitet, reproduksjon og remediering), vil emnet presentere verktøy for å analysere hva som skjer i overgangen og interaksjonen mellom forskjellige medieteknologier og dokumentasjonsformer.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har

Ferdigheter

Du kan

Kompetanse

Du kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av 4 timer forelesning og 2 timer seminar per uke i 11 uker. Forelesningene gir en generell innføring i emnets innhold mens seminarene kan benyttes for å diskutere utvalgte pensumtekster og for å gjennomføre skriveprosjekter. I skriveprosjektene skal 3-4 studenter samarbeide om en tekst der et sentralt begrep eller en sentral teoretiker blir presentert. Teksten skal kommenteres og bearbeides i henhold til tilbakemeldingen (prosessorientert skriving).

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan framstille deg til eksamen:

Med unntak av gruppetekstene, forventes det at studentene leverer individuelle arbeidskrav.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Opp til 2 studenter kan skrive oppgave sammen (15-20 sider). Ved felles oppgave gis det felles karakter til studentene. 

Det er mulig å levere inn prosjektoppgaver som bruker andre medier enn skrift, som f.eks. bilder, lyd og video. Forholdet mellom tekstens omfang og bruken av de andre mediene avtales med veilederen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Dersom studenten velger å gå opp til neste ordinære eksamen, skal oppgavens problemstilling presenteres og godkjennes på nytt. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 13.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.