Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

NOR-1014 Språkhistorie og talemål - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for studenter med nordisk som fag 1 og 2 på lektorutdanningen trinn 8-13, i bachelorgradsprogrammet nordisk språk og litteratur og i årsstudium i nordisk.

Studiepoengreduksjon

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold 5 stp

Innhold

Emnet tar for seg den historiske utviklinga av norsk og andre nordgermanske språk fra jernalder til moderne tid og viser hvordan dagens norske dialekter og nordiske språk kan sees i lys av denne utviklinga. Det gis ei innføring i sentrale begreper, problemstillinger og metoder for å analysere språklig variasjon på alle strukturelle nivåer i språket, både diakront (historisk) og synkront (nåtidig). Talemålsvariasjonen i Nord-Norge blir særlig vektlagt, og det gjennomføres en talemålsekskursjon til utvalgte steder i Troms i forbindelse med kurset.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemne (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

•    de viktigste endringene i språksystemet fra norrønt til moderne tid

•    den norske talemålssituasjonen i et historisk perspektiv, og til dels også den danske og svenske talemålssituasjonen

•    sentrale utviklingstendenser i dagens norske talemål

•    teorier og metoder i talemålsforskning

Ferdigheter

Studenten kan:

•    gjøre rede for hovedtrekkene i norsk språkutvikling, og til dels også nordisk språkutvikling fra de eldste tider fram til i dag

•    klassifisere og gjøre rede for sentrale trekk ved moderne norske dialekter

•    transkribere talemålsopptak lydnært og analysere slike språkstrukturelt

•    bruke kunnskapen om teorier og metoder i talemålsforskning i eget arbeid

•    demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk

Eksamensspråk: norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det kreves aktiv deltakelse fra studentene. I forbindelse med undervisningen vil det jevnlig bli gitt øvingsoppgaver. Antall timer: ca. 52.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

•    to skriftlige oppgaver nærmere fastsatt av faglærer

Arbeidskravene skal skrives på nynorsk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

•    en ukes hjemmeeksamen på 8-12 sider

Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk: Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått". Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 12.05.2022 innlevering 20.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.