Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

NOR-2150 Litteraturkritikk og bokhistorie - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er et valgemne på fordypningsnivå i nordisk litteraturvitenskap på nordisk bachelor i språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8 -13, studieretning nordisk. 

Studiepoengreduksjon

NOR-2151 Litteraturkritikk og bokhistorie. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg praktiske og teoretiske aspekter ved litteraturkritisk virksomhet. I emnet inngår dessuten estetisk teori og aktuelle kriterier for vurdering og bedømmelse av litteratur slik de kommer til uttrykk i norske medier, anmelderiets skiftende produksjonsbetingelser, kritikernes sosiologiske bakgrunn eller endringer i lesernes sammensetning og profil.

I emnet inngår også bokhistorie. En bokhistoriker studerer hvordan det litterære kretsløpet betinges av materielle, historiske og sosiale faktorer til ulike tider og på ulike måter. Et undersøkelsesobjekt er sammenligning av ulike versjoner av samme verk for å kunne foreta avgjørende valg dersom man skulle stå for utgivelse av teksten.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Anbefalte forkunnskaper: Emner på 1000-nivå i nordisk litteratur eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk (bokmål eller nynorsk). 

Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.


Undervisning

I alt 26 undervisningstimer med en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid og forberedte studentframlegg.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Oppgaven skal være på om lag 10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks).

Eksamensspråk: Norsk. Valgfri målform, bokmål eller nynorsk.  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Individuell hjemmeeksamen utlevering 20.04.2022 innlevering 27.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.