Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PED-1017 Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og kan tas som valgemne på bachelor i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en generell innføring i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Spesialpedagogikkens plass i det spesialpedagogiske tiltaksarbeidet vil være sentralt i emnet.  

Emnet gir kunnskap om den spesialpedagogiske tiltakskjeden og spesialpedagogens rolle i utrednings- og tiltaksarbeid i barnehage og skole. Studentene får et innblikk i utredningsarbeid, kartleggingsmateriell og kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging i det spesialpedagogiske arbeidet.  


Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Kompetanse 

Studenten kan:  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

Eksamen består av:  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 31.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.