Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PED-1018 Mangfold og inkludering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i spesialpedagogikk og kan tas som valgemne på bachelor i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring 5 stp

Innhold

Emnet vil gi en introduksjon til sentrale teoretiske begreper i spesialpedagogikk knyttet til mangfold og inkludering.

Hovedvekten vil bli lagt på å være kjent med internasjonale, nasjonale og lokale intensjoner om inkludering, samt hvordan intensjonene realiseres. Emnet belyser ulike former for normalitet og annerledeshet i et barnehage- og skoleperspektiv.

Studenten forventes å forstå og beskrive sentrale forhold knyttet til inkludering og mangfold i feltet.

Emnet vil også belyse hvordan organisering av undervisningspraksis kan fremme læring, læringsmiljø, tilhørighet og livskvalitet i barnehage og skole.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.05.2022 innlevering 11.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.