Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert 10 stp

Innhold

Emnet består av innføring i metode og bacheloroppgave.

Formålet med emnet er at studenten skal forstå, vurdere og anvende metode i egen fordypningsoppgave.

Innholdet i metodedelen er ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk og spesialpedagogikk og det vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på.

I emnet gis en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, data-analyser/øvinger med relevant dataverktøy, statistikk og forskningsdesign. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring av ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I tilknytning til bacheloroppgaven gis det en innføring i teoretisk arbeid og vitenskapelig tenkemåte. Studenten tilegner seg skriftlige og muntlige ferdigheter til faglig dialog med forskningsfellesskapet. De skal settes i stand til å foreta kritiske avveininger, analysere, framstille og drøfte teori om aktuelle pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven, skal studenten fordype seg i et selvvalgt område i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

I tilknytning til bacheloroppgaven inngår selvvalgt pensum på om lag 500 sider som ikke er brukt som pensum i tidligere emner på studiet. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis undervisning i 10 timer i kvantitativ metode, 10 timer i kvalitativ metode, 10 timer øvinger og 6 timer i forskningsdesign og vitenskapsteori.

I tilknytning til bacheloroppgaven arrangeres det tre seminarer hvor studentene arbeider både i tema- og responsgrupper. Det gjennomføres et kurs i akademisk skriving i forbindelse med utformingen av oppgaven.

Veiledningen på bacheloroppgaven gis i gruppe og individuelt med til sammen 5 timer. 3 av timene gis som individuell veiledning.


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent bestått før man kan fremstille seg til eksamen:

I gruppe:

Individuelt:

 

Eksamen består av tre deler:  

For å kunne gå opp til muntlig eksamen (del C) må del A og del B være bestått.

Vekting:

Karakterskala A-F

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august. Hvis en kandidat bare kvalifiserer til utsatt- eller kontinuasjonseksamen på én av delene vil kandidaten beholde resultatet fra ordinær eksamen for den andre delen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 01.03.2022 innlevering 01.03.2022;Oppgave innlevering 24.05.2022;Oppgave innlevering 24.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.