Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanningen 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Innhold

Emnet tar for seg skolen i det mangfoldige samfunnet og hvordan det mangfoldige samfunnet speiles i skolen. Undervisning og læringsaktiviteter skal kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i danning og læring. Arbeidsmåter som fremmer kunnskapsproduksjon og samarbeid mellom elevene vil vektlegges. Undervisningen vil også legge vekt på kulturelt mangfold i skolen og samfunnet og hvordan dette kan møtes med god undervisning. Et særlig fokus rettes mot samiske elevers rett til opplæring og hvordan deres særlige forutsetninger kan bli møtt.  Undervisningen vil også legge vekt på psykisk helse i skolen.

Undervisningen vil videre ta opp skolen som institusjon og organisasjon.  Særlig vektlegges endrings- og utviklingskompetanse og å utvikle studentens forståelse for å være med å forme skolens utviklingsarbeid i et fellesskap. I tillegg vil sammenhengen mellom skolens overordnede mandat og organisasjonsforståelse være et viktig tema. I dette inngår også å utvikle forståelse for hvorfor lærersamarbeid, skole-hjemsamarbeid og samarbeid med eksterne aktører er viktig for lærernes arbeid og skolens utvikling.

Undervisningen og arbeidsmåtene skal kvalifisere studentene til å beherske vitenskapsteori og metodekunnskap som er relevant for endringsarbeid i skolen. Særlig vektlegges kunnskap om metoder som fremmer innsikt i profesjonelle handlinger.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, digitale undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

Eksamen består av:                                       

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En individuell eksamensoppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 25.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.