Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning i realfag for trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Innhold

Undervisningen i naturfagdidaktikk organiseres rundt disse hovedtemaene:

Alle hovedtemaene blir gjennomgått i Naturfag 2A. I Naturfag 2B utdypes teamene med eksempler fra programfagene biologi og kjemi.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner (individuelt og i grupper), utprøving av ulike arbeidsmåter, undervisningsmetoder og organiseringsformer; laboratoriearbeid, ekskursjoner og annet praktisk arbeid.

Forelesning og seminar: 40 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

Eksamen består av:

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Et faglig essay som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.