Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PFF-5017 Praksis del 2- Praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av skolens FoU aktivitet.

I tillegg vil det bli lagt vekt på skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Yrkesetiske problemstillinger vil også inngå, og særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Opptakskrav

PPU del 1 emner i pedaogikk, praksis og fagdidaktikk

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 

Kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

Praksis vurderes av en kommisjon som består av rektor ved praksisskolen, praksislærere og universitetslærer fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett - nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanningen.