Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grundig introduksjon til studier i allmenn og samisk lingvistikk, spesielt nordsamisk fonologi, morfologi og syntaks. Disse områdene knyttes opp mot normert nordsamisk ortografi og generelle retningslinjer for skriving.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskoden er:  9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

Eksamensspråk: Nordsamisk

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 11.05.2022 innlevering 11.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.