Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologiog tas vanligvis i studentens sjette og siste semester i kombinasjon med SOA-2004. Andre studieprogramstudenter kan søke instituttet om studieplass innen 10. desember.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Studiepoengreduksjon

SOA-2005 Sosialantropologiske metodeforståelser 5 stp

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i et antropologisk feltarbeid. Det teoretiske grunnlag for antropologisk kunnskapsproduksjon skal gjennomgås, og studentene skal under veiledning utføre et minifeltarbeid og skrive en rapport. Følgende tema i tilknytning til feltarbeid skal drøftes:


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: SOA-1000 Hva er kultur? og SOA-1001 Innføring i sosialantropologi eller tilsvarende.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SOA-1000 Hva er kultur?, SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

Ferdigheter:

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av ca. åtte dobbelttimer med forelesninger og tre daglange fagsamlinger ledet av faglærer.

Undervisningsopplegget forutsetter egeninnsats fra studentenes side i form av framlegging av prosjektskisser, rapportering fra minifeltarbeid og diskusjoner om eget og medstudenters prosjekter.

Fagsamlingene er særlig innrettet mot studentenes individuelle forskningsprosjekter, der faglige innsikter relateres til individuelle minifeltarbeid og komparative utfordringer.

Emnets prosessorienterte læringsprofil fordrer obligatorisk oppmøte på tre samlinger i tillegg til individuell godkjenning og veiledning av studentens individuelle emneprosjekt (se arbeidskrav).


Eksamen

Arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på emnets 3 samlinger. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten dessuten ha innlevert og fått godkjent sin prosjektskisse. Det gis obligatorisk muntlig tilbakemelding på prosjektskissen. Videre må studenten ha gjennomført minifeltarbeidet.

Eksamen:

Selvvalgt hjemmeeksamen, basert på minifeltarbeidet. Hjemmeeksamen skal være på 4000 - 5000 ord (ca 15 sider). Vurderes som bestått/ikke bestått. Ved "ikke bestått" får studenten automatisk en skriftlig begrunnelse.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 16.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.