Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

BED-3014 Konkurransestrategi 10 stp

Innhold

En grunnleggende forståelse av hvordan markeder og bransjer fungerer er viktig kunnskap både for bedrifter som skal utforme en strategi for å overleve og tjene penger i markedet, og for myndigheter som skal påse at markedene fungerer på en god måte sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kurset tar blant annet for seg bedriftenes valg av strategi når de skal forholde seg til andre aktører: leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode. Studentene må påregne å delta i obligatorisk gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling, og muntlig presentasjon av dette arbeidet

Eksamen består av to deler: Semesteroppgave, som leveres i grupper, og individuell hjemmeeksamen. Det gis en samlet karakter for begge deleksamenene, hvor begge deleksamener må være bestått for å få karakter. Individuell hjemmeeksamen teller 60% og semesteroppgaven teller 40%. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Det tilbys kontinuasjonseksamen på individuell hjemmeeksamen. Denne delen vil sammen med den tidligere innleverte semesteroppgaven utgjøre karakteren.


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 13.05.2022;Hjemmeoppgave utlevering 03.06.2022 innlevering 03.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.