Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

SOS-1016 Ungdomssosiologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Valgfritt emne i bachelorgrad i sosiologi og lektorutdanning med sosiologi som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

I dette emnet tar vi for oss ungdom i dagens samfunn, og spør blant annet: Hvilke erfaringer gjør ungdom seg, akkurat her og nå? Under hvilke samfunnsmessige betingelser manøvrerer unge mennesker i dag sine liv? Hvordan er sosiale strukturer med på å påvirke de mulighetene som er åpne for ungdom?

Studenten introduseres for sentrale temaer som ungdomssosiologer er opptatte av, og for begreper som ungdomssosiologer bruker for å forstå disse temaene. Vi vil være innom ulike sider av ungdoms liv; ungdomskultur og livsstil, ungdoms forhold til utdanningssystem og arbeidsmarkedet, sosial eksklusjon, sosiale media og forbruk. Vi vil også se på hvordan kategorier som kjønn, sosial bakgrunn, etnisk bakgrunn og geografisk bakgrunn kan være med på å forme hva det vil si å være ung i dag. Sentrale teoretiske inntak som tas opp er blant annet den sosiale konstruksjonen av ungdom, identitetskonstruksjoner, individualisering, refleksiv modernitet.

Den norske ungdomstida er det primære nedslagsfeltet i dette emnet, og vi spør blant annet om hva som kjennetegner denne. Kan vi for eksempel tenke oss at velferdsstaten påvirker ungdomstida i Norge på måter som gjør den forskjellig fra det vi finner i andre nasjonale settinger? Denne typen spørsmål gjør at vi også i noen grad anlegger et komparativt perspektiv på ungdomssosiologien, og på denne måten vil studenten også få innblikk i hvordan ungdomstid kan spille seg ut i andre nasjonale settinger og i andre kulturer.

Vi vil fordype oss i både norsk og internasjonal faglitteratur på det utdanningssosiologiske feltet. Vi vil også jobbe med andre typer av tekster og media; skjønnlitteratur, musikk-tekster, avisreportasjer, film.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamensspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. 

Undervisning

Emnet består av omtrent 8 dobbelttimer forelesninger, og 6 - 8 dobbelttimer studentbasert seminar.

Undervisnings- og arbeidsformer inkluderer:


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studenten/gruppen velger mellom å gi en felles muntlig presentasjon av dette arbeidet (for medstudenter og faglærer(e), eller å levere en felles skriftlig tekst på 1000 ord fra arbeidet.

Begge oppgavene vurderes som bestått eller ikke bestått.

 

Eksamen består av: 2-dagers hjemmeeksamen på til sammen 2000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 08.06.2022 innlevering 09.06.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.