Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

TEK-2501 Ingeniørmekanikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Statikk: Kraft og motkraft, indre og ytre krefter, statisk bestemthet. Resultanten av plant kraftsystem og dekomponering. Kraftpar og momentteoremet. Likevektlikningene for plane kraftsystemer. Punktlast, linjelast og trykklast. Opplagring. Partikkelmodell, fritt-legeme-diagram, belastningsdiagram. Sammensatte konstruksjoner med ledd og stive forbindelser, fagverk og aksialstaven. Aksialkraft-, skjærkraft- og bøyemomentdiagram. Tau og kabler. Friksjon. Mekanisk arbeid. Utveksling. Stabilitet. Tyngdepunktberegning.

Fasthetslære: Spenning og tøyning. Materialegenskaper. Strekkprøving. Første ordens bjelketeori. Bøyespenningsformelen. Flategeometri, herunder arealsenter, arealmoment, 2. arealmoment, elastisk og plastisk tverrsnittsmodul. Dimensjonering og sikkerhetsfaktorer. Kombinert belastning.  Utbøyningsformlene. Elastisk knekking og slankhet. Torsjon. Skjærspenningsformelen. Transformasjon av plane spenninger, Mohrs sirkel. Tresca og von Mises flytkriterier.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Fysikk tilsvarende TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører 


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoretiske forelesninger og øvingstimer med regneveiledning. Obligatoriske regneøvinger og strekkprøveforsøk.

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder to arbeiskrav som følger. Begge må være godkjent for å få adgang til eksamen

Eksamen: 4,5 timers skriftlig hjemmeeksamen

Vurdering: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 23.05.2022 innlevering 23.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.