Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

FOR-2001 Forfatterstudium 2 - 60 stp


Ansvarlig enhet

Kunstakademiet

Emnetype

Årsstudium, adgangsregulert

Innhold

Studiet retter seg mot personer som tidligere har fulgt et forfatterstudium, og ønsker å videreutvikle sine skapende skriveevner. Studentene skal gjennom året arbeide med et eget skriveprosjekt i valgfri skjønnlitterær sjanger. Det gis undervisning som skal gi kjennskap til poetikkbegrepet, norsk litteraturutvikling i nyere tid og grunnleggende litteraturhistorie. Studentene skal i tillegg gjøres kjent med ulike diskusjoner av kvalitetsbegrepet og rammebetingelsene i de nordiske bokmarkedene.

Hva lærer du

Etter bestått studie skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:

Ferdigheter

Studenten skal:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen gis i form av tekstverksted, forelesninger, seminarer, og verksgjennomganger. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Studentene tildeles individuell veileder som følger deres skriveprosjekt gjennom året. Til arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere. 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Innlevering av 40-60 sider bearbeidet tekst som inngår i det individuelle skriveprosjektet studenten har jobbet med hele året, samt en kort (1-3 sider) refleksjon rundt den innleverte teksten.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av teksten som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 04.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.