Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HEL-6321 Profesjonelle barnesamtaler - 10 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Videreutdanning på mastergradsnivå. Emnet er samlingsbasert og går over ett semester. Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. 

Søk opptak her: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


Innhold

Emnet omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling.

Søknadsfrist

10. desember 2021

Opptakskrav

Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. Ved for mange kvalifiserte søkere prioriteres søkere som er i ett arbeidsforhold med direkte jobbing med barn eller unge  og som er dokumentert i søknaden.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:  

Kunnskap og forståelse:

• Kunne redegjøre for prinsipper for dialogbaserte samtaler med barn. Herunder samtalens faseinndeling, kommunikative strategier som kan anvendes og betydningen av disse.

• Kunne redegjøre for progresjon i en undersøkende samtale. 

• Kunne redegjøre for kjennetegn ved den utviklingsstøttende samtalen og forklare sammenheng mellom de strategier som anvendes og det teoretiske grunnlag disse bygger på.

• Kunne redegjøre for teoretiske og metodiske forskjeller på undersøkende og utviklingsstøttende samtaler. 

• Ha en grunnleggende kjennskap til barns utvikling og egenskaper som kan ha betydning for tilpasning av samtale til det enkelte barn sine forutsetninger

Ferdigheter:

• Kunne planlegge og gjennomføre en dialogbasert barnesamtale

• Kunne tilpasse en samtale til det enkelte barns utviklingsnivå og forutsetninger

• Kunne vurdere og avgrense egen rolle i undersøkelse av saker. Studenten skal være i stand til å    evaluere egen praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger i løpet av semestret, avhengig av antall studenter. Undervisningen baseres på forelesninger, øvelser og gruppeundervisning. Det gis individuell veiledning på profesjonell barnesamtale som studenten gjennomfører mellom første og andre samling. 

Studentene må arbeide med emnet mellom samlingene.


Eksamen

Før studenten kan gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent av emneleder:

 

Eksamen:

Skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer, hvor studentene besvarer inntil 4 spørsmål som vurderes til bestått/ikke bestått. 

Det gis anledning til  kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift for eksamen ved UiT Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.04.2022 innlevering 29.04.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.