Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

STV-3058 Nyere lederskapsteori - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6302 Ledelse og organisasjonsteori 3 stp

Innhold

Siden begynnelsen av 1980-tallet har det vokst frem en rekke nye teorier om ledelse. Dette skyldes dels hendelser som har satt ledere i forlegenhet, og dels at tidligere teorier har kommet til kort når det gjelder å forstå og forklare ledelse i vår tids organisasjoner. I dette emnet vil spennvidden i nyere teorier om ledelse bli presentert og deres styrke og svakheter drøftet. Følgende tilnærminger til ledelse vil bli særlig belyst:

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

 

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

-       2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap.  Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

-       minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

-       minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

 

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert.

Undervisningsformen vil veksle mellom seminarform og ren forelesning.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang per programperiode, med underveisevaluering og sluttevaluering. Evaluering foretas vanligvis muntlig, slik at studentene og faglærer kan komme i dialog om ev. behov for endringer.


Eksamen

Eksamen er todelt og består av:

Den skriftlige besvarelsen karakterfestes først, og denne må være bestått (karakter A-E) for å kunne fremstilles seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen gir mulighet til å justere karakteren med inntil en bokstav. Den samlede karakteren fastsettes etter muntlig eksamen. Ved bestått skriftlig del, men ikke-bestått muntlig, kan man fremstille seg på nytt til muntlig eksamen på bakgrunn av den beståtte skriftlige delen, jfr. Eksamensreglementet ved UiT Norges arktiske universitet.

 Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15.januar for eksamen i høstsemesteret og 15.august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 03.05.2022 innlevering 10.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.