Skriv ut Lukk vindu


 

Spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin

Fakta

Varighet:10 Semestre
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Fullført studium gir grunnlag for å søke Helsedirektoratet om godkjenning som spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Opptak til spesialistprogrammet krever graden cand. odont eller master i odontologi.
Opptakskrav:

Opptakskravene er norsk autorisasjon som tannlege og minst 2 års erfaring fra allmennpraksis.

Opptaket lyses ut via våre nettsider, samt i tannlegetidskriftet Tidene. Det søkes via Studenweb.

Søknadsfrist:Opptak til utdanningen vil bli publisert i tannlegetidskriftet "Tidene", samt på våre nettsider.
Søknadskode:søknadskode: 3120

Beskrivelse av studiet

Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen, kjevene og tilgrensende deler av ansiktet. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse har avgjørende betydning for diagnostikk og behandling innen området oral kirurgi og oral medisin. Innsetting av implantater for feste av tannerstatninger har vært en del av fagområdet siden 1970-tallet.

Spesialistutdanningen skal også føre frem til gode kunnskaper i planlegging av tannbehandling, helseøkonomi og epidemiologi.

Pedagogisk utdanning inngå i utdanningen, da det er forventet at en spesialist skal kunne drive helseopplysning og delta i undervisning, opplæring og veiledning av annet helsepersonell.

Evnen til kritisk gransking av metoder og teknikker innen spesialiteten skal utvikles i løpet av spesialistutdanningen. Dette innebærer at grunnleggende kunnskaper om vitenskapelige metoder skal innhentes, fremfor alt gjennom en kritisk gjennomgang av relevant litteratur. Vitenskapelig arbeid og skolering i form av en spesialistoppgave samt litteraturstudier/seminarer er derfor en obligatorisk del av spesialistutdanningen.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ODO-6401 Oral kirurgi og oral medisin l - 30 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Arbeidsomfang

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium. Spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er et 5-årig fulltids studium som er basert på 40 timer i uken og 40 uker i året- som totalt gir 8000 timer over 5 år (60 studiepoeng pr år, 300 studiepoeng totalt).

Læringsaktiviteter

Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer. Presentasjon av egen behandlingsplanlegging foregår også i seminarform. Alle kurs og seminarer inngår i en timeplan og er obligatoriske. I tillegg forutsetter den teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur for fagområdet. Teoretiske kurs på spesialistutdanningsnivå og generelle grunnleggende kurs felles for de andre spesialistutdanningene på IKO/TkNN tilsvarer 30 studiepoeng (800 timer). I den teoretiske opplæringen inngår bl.a. følgende kurs:

Statistikk (HEL-8024) 3 ECTS

Forskningsmetode, etikk (HEL 8040) 7 ECTS

Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (HEL-8004) 3 ECTS

Systematic reviews (HEL-8031) 2 ECTS

Klinisk veiledningspedagogikk (HEL- 6331/6332) 10 ECTS

Mikrobiologi (IKO) 2 ECTS

Rekkefølgen på kurs kan variere

Den kliniske delen av opplæringen foregår delvis ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og delvis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge eller ved Nordlandsykehuset i Bodø. Her vil kandidaten både behandle egnepasienter under veiledning og assistere andre spesialister (tannlege- og medisinske spesialister) under behandling. I utdanningen inngår blant annet klinisk arbeid innen tilgrensende medisinske fagområder som generell medisin, øre-nese-hals, plastikk-kirurgi, generell anestesi og generell kirurgi/ortopedisk kirurgi. Av spesielle prosedyrer kreves som et minimum 100 varierte kasus innen følgene områder: Implantatbehandling, ortognatisk kirurgi, kjevefrakturer, kjeveleddsbehandling, oral medisin, dentoalveolær kirurgi.

Kandidatene må utarbeide en omfattende skriftlig rapport på 30 ferdigbehandlede pasientkasus der de presentere sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin skal gi trening i helsekommunikasjon som gir kompetanse på å informere, veilede og undervise helsearbeidere både innen og utenfor tannhelsetjenesten. For å trene opp pedagogiske ferdigheter skal spesialistkandidaten minst en gang pr. semester.

planlegge og gjennomføre seminarer og forelesninger for tannlege- og tannpleierstudenter.

Kunnskapskontroll av delelementene fra 1.-10. semester skjer gjennom skriftlig og muntlig tester ved slutten av hvert semester. Enkelte kurs har eksamen eller innlevering, og disse må være bestått for å få dette godkjent. Ikke bestått eksamen eller innlevering må tas på nytt.

Praktisk-kliniske ferdigheter rapporteres gjennom regelmessig oppfølging. Veilederne er ansvarlige for at en adekvat holdning/tilnærming til yrkesutøvelse oppnås. Det skjer i den kliniske hverdagen og suppleres gjennom utviklingssamtaler hvert semester. Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har deltatt i alle deler av spesialistutdanningen slik den er beskrevet i semesterplanene.

All pasientbehandling skal dokumenteres basert på fullstendig journalføring. Det må komme tydelig fram i hvilken grad kandidaten selv har utført inngrepet eller vært assistent. Ved avsluttende mappe-eksamen skal kandidaten legge fram 30 godt dokumenterte kasus fra egen pasientbehandling samlet i en mappe. Denne mappen skal dokumentere at kandidaten har utført behandling av kompliserte kasus med stor variasjonsbredde.

Det er en avsluttende muntlig eksamen med ekstern sensor. I tillegg har man en forelesning der man presenter sitt vitenskapelige arbeid.


Praksis

Den kliniske undervisningen innebærer pasientbehandling med veiledning. Det kreves dokumentasjon for at kandidaten har deltatt i alle deler av spesialistutdanningen. All pasientbehandling skal dokumenteres. Ved avsluttende eksamen skal kandidaten legge fram et bestemt antall godt dokumenterte kasus fra egen pasientbehandling samlet i en mappe. Denne mappen skal dokumentere at kandidaten har utført behandling av kompliserte kasus med stor variasjonsbredde.

Den kliniske spesialutdanningen i oral kirurgi og oral medisin er en del av spesialutdanningen ved Institutt for klinisk odontologi UiT, TkNN og UNN. Deler av spesialisttjenesten kan bli lagt til Nordlandsykehuset i Bodø. IKO fører på vegne av fakultetet tilsyn med gjennomføringen av programmet og har ansvaret for at det faglige innholdet i programmet holder et adekvat nivå.

I løpet av sykehustjenesten skal kandidaten ha til sammen minst 10 måneders sideutdanning innen områder av betydning for spesialiteten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er som hovedregel norsk eller skandinavisk, men enkelte emner kan også undervises på engelsk. Faglitteraturen vil være på engelsk, norsk eller skandinavisk. Eksamensspråket er norsk.

Utveksling

Man vil benytte seg av de internasjonaliseringsavtaler som UiT til enhver tid har, og søke å utvikle nye samarbeidsavtaler der dette kan være ønskelig. Pr i dag har de andre lærestedene for oral kirurgi og oral medisin samarbeid med: Malmø/Lund, Karolinska i Stockholm, Århus, Boston, Sør-Afrika for å nevne noen. Det vil være naturlig å samordne denne utvekslingen.

Jobbmuligheter

Spesialister i oral kirurgi og oral medisin vil kunne arbeide i privat praksis, på kompetansesentre, på sykehus og i akademia