Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 1. studieår.  

Det passer som valgemne i historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, norrøn filologi, geologi og biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

ARK-6000 Arkeologi i nord - en innføring 20 stp

Innhold

Emnet tar opp sentrale problemstillinger innen den kulturhistoriske utviklingen fra jernalder og frem til nyere historisk tid i Norden, med særlig henblikk på Nord-Norge og de tilstøtende områder i det nordlige Fennoskandia.

I løpet av kurset vil studenten få kunnskap om de endringer i økonomi, bosetting, sosiale og etniske forhold som finner sted. Emnet dekker utviklingen fra jernalderens jegersamfunn, jordbrukssamfunn og høvdingdømmer til de tidlige statssamfunn i vikingtid og mellomalder, og vil ta opp de ulike faktorer som har påvirket denne utviklingen. Det vil bli gitt innsikt i den regionale variasjon som finnes i Norden.

Kurset gir kjennskap både til gjenstandsmaterialet (gjennom materialkurs) og til de viktigste kulturminner i perioden. Det gir videre en introduksjon til de for tiden mest sentrale arkeologiske problemstillinger knyttet til livet i nord i perioden.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Søknadsfrist til enkeltemner gjelder eksterne søkere som ikke allerede har en studierett på UiT. Studenter med studierett ved UiT kan melde seg opp via "Aktive emner" i Studentweb innen semesterregistreringsfristen det aktuelle semesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 12 dobbelttimer med forelesning og seminarer. I tillegg kommer to materialkurs.

Forelesningene vil gi studentene en oversikt over utviklingen i Nordens kulturhistorie, gjennom en innføring i en rekke av de sentrale temaer og elementer. Seminarene skal på et grunnivå gi studentene erfaring i å diskutere faglige spørsmål og problemstillinger på bakgrunn av teoriene. På materialkursene vil studentene få førstehåndskjennskap til det arkeologiske gjenstandsmateriale (sverd, spyd, økser, smykker, perler, kammer, keramikk osv), dvs. de vil få se og håndtere både norrøne og samiske redskaper fra jernalder og historisk tid. Dette skal sette studenten i stand til å gjenkjenne og identifisere gjenstander.  De vil i tillegg får en introduksjon til jernproduksjon som vil gi innsikt i jernteknologi.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen, må studenten ha innlevert to korte tekster på ca. 2 sider (ca. 700 ord) over oppgitte temaer. Oppgavene leveres til nærmere angitte frister i løpet av semesteret.

Eksamen:

Eksamen består av et ca. 5 siders essay (ca. 1800 ord) over oppgitt tema. Det gis en uke til å besvare oppgaven.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjons­eksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 15.11.2021 innlevering 22.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.