Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ARK-1018 Museumspraksis - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi.

Emnet har begrenset antall plasser som følge av kapasitet hos vertsmuseum.


Innhold

Emnet gir deg en introduksjon til hvordan det er å jobbe på et kulturhistorisk museum med særlig fokus på formidlingsarbeid. 

Emnet starter med forelesninger og seminarundervisning fra studiested Tromsø der du må presentere ditt motivasjonsbrev muntlig og i populær form (se nærmere beskrivelse av motivasjonsbrev under arbeidskrav). Du vil få individuell tilbakemelding på dette fra din veileder ved UiT. Du vil også delta på forelesninger som forbereder deg til praksis knyttet til Lofotr Vikingmuseums (www.lofotr.no) virksomhet.                              

Du vil bli gjort kjent med Lofotr Vikingmuseums virksomhet, museets samlinger og kulturhistorien i området.

Videre vil du bli presentert for en konkret målgruppe du skal utvikle et formidlingsopplegg for. Du vil sammen med dine medstudenter også gjennomføre dette opplegget i praksis. Eksempel på slik praksis kan være å skape digitale formidlingsopplegg, gjennomføre guidinger av grupper eller undervisning for skoleklasse.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer ved UiT i Tromsø (til sammen 8 timer).

Praksisdelen av undervisningen foregår over fem intensive arbeidsdager. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og stor egeninnsats fra studentene. Praksisdelen av emnet gjennomføres enten digitalt eller gjennom et opphold ved Lofotr vikingmuseum.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Eksamen består av:

Studenten skal etter gjennomført praksis enten publisere en blogg eller skrive en logg. Denne skal være som en skriftlig loggføring av de aktivitetene som har vært gjennomført. Bloggen/loggen skal også inneholde en refleksjon av hvordan studenten selv har opplevd disse aktivitetene, der han/hun/hen reflekterer over egen kompetanse og personlige egenskaper knyttet til det å jobbe ved et museum. Bloggen/loggen skal være på minimum 2500 ord.

Bloggen/loggen og aktiv deltakelse under praksis vil bli vurdert av mentor fra Lofotr Vikingmuseum og veileder fra UiT. Studenten vil så få tilbakemelding på bloggen/loggen og praksis fra veileder ved UiT.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 08.11.2021 innlevering 15.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.