Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-1009 Innovasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og definisjoner i innovasjon.  Emnet tar for seg spørsmål om hva innovasjon er, hvorfor det er viktig både for den enkelte bedrift og samfunnet som helhet. Kurset vil omhandle innovasjonsprosessen: hvordan etablerte bedrifter kan få til innovasjon. Her vil emnet gå nærmere inn på kreative metoder, og prosesser for å utvikle, velge og implementere innovasjoner. Teorien ses i sammenheng med hvordan innovasjonsprosesser foregår i praksis. Praktiske eksempler fra næringslivet og case gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentenes side.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskaper:

 Ferdigheter:

  Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet har to arbeidskrav som må bestås for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Eksamen består av en 4-timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Tromsø og Harstad.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en 4-timers skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 06.12.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1012 Innovasjonsledelse 10 stp
Undervisning Høst 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.aman. Giovanna Bertella
Forelesninger Harstad stip. Sarah Lisa Arnesen
aman. Hilde Nordahl-Pedersen
Seminar Gruppe 1 - Tromsø øvinglær. Vidar Alvarstein