Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-2112 Human Resource Management - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess, og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Emnet inneholder relevante tema, spørsmål og problemstillinger innenfor feltet HRM. Hensikten er å gi studenten en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning. Eksempler på slike praksiser er rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsvurdering, lønn og belønning. Emnet introduserer studenten for to perspektiver for å belyse ulike HRM-praksiser. For det første presenteres et strategisk perspektiv sett fra arbeidsgivers side, der HRM blir et verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål. For det andre presenteres et medarbeiderperspektiv der fokus vil være på spilleregler og hva man kan forvente i et arbeidsforhold. I undervisningen vil det dras veksler på ulike teorier som er nødvendige for å få belyst HRM-praksiser fra flere sider.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:

 

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

To obligatoriske arbeidskrav der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling. Besvarelsen skal leveres skriftlig og i samsvar med definerte kriterier for omfang, form og innhold. Til hvert arbeidskrav må studenten delta på et obligatorisk seminar.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Individuell hjemmeeksamen over 4 dager, som teller 100% av karakteren, der kandidaten skal analysere case/problemstilling.  Bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Take-home assignment utlevering 22.11.2021 innlevering 26.11.2021;Case 2 innlevering 21.10.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad f.aman. Elin Anita Nilsen
f.aman. Trude Høgvold Olsen
Forelesninger Tromsø f.aman. Elin Anita Nilsen
uni.lekt. Sven Arne Rokvam Pedersen
f.aman. Trude Høgvold Olsen
Seminar Tromsø f.aman. Elin Anita Nilsen
uni.lekt. Sven Arne Rokvam Pedersen