Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BED-2125 Innkjøp - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet er tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning,i gruppearbeid o.l.


Innhold

Innkjøp til bedrifter har endret seg vesentlig de senere år. Årsaken er økt grad av spesialisering, økt internasjonalisering og at bedrifter i større grad enn tidligere konkurrerer globalt. Når bedrifter spesialiserer egen produksjon ved å utføre selv det de har kjernekompetanse på og kjøper fra andre delprodukter og komponenter, så medfører det at kunnskap om innkjøp blir viktigere. I emnet inngår økt kompetanse om innkjøp generelt, men ikke minst å kjenne til de strategiske valgmuligheter bedrifter står overfor i forhold til anskaffelser. Økt innkjøp av delprodukter og komponenter bidrar til at andelen innkjøp i forhold til omsetning øker og for å være konkurransedyktig er det videre ei forutsetning at de totale kostnadene til innkjøp holdes på et gunstig nivå. Et annet viktig moment er å velge hvor tett man velger å samarbeide med de leverandørene man har valgt.

At handelen endrer seg fra lokal til nasjonal eller global, i tillegg til at kompleksiteten i de strategiske valgene øker, gjør at innkjøp som fag blir mer utfordrende og spennende. Og det at innkjøp utgjør en stadig større andel av bedriftens samlede kostnad fører til at innkjøp blir et stadig viktigere konkurranse-parameter i de fleste bransjer.

Temaene i dette emnet omhandler:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til begreper og teorier om innkjøp. Videre å kunne analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til innkjøp i bedrifter og å kunne foreslå og argumentere for strategiske valg. Praktiske case blir gjennomgått fortløpende i emnet for å øke studentenes læring og forståelse.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være digitaliserte forelesninger og tre seminarer på campus. Det siste seminaret vil være eksamensforberedende. I seminarene vil studentene arbeide gruppevis med praktisk caseløsning og presentasjoner i gruppe. Studenter kan også følge undervisningen individuelt etter avtale med den emneansvarlige. Det vil være et begrenset antall studenter som vil kunne følge en slik heldigitalisert undervisningsform.

Eksamen

Arbeidskrav

Det er 3 arbeidskrav i emnet for studenter som deltar gruppevis i seminarene. For studenter som velger å delta ved seminarene består arbeidskravene av presentasjon av arbeidet ved hver av de tre samlinger samt en skriftlig innlevering som presenteres på siste samling.

Studenter som arbeider individuelt leverer inn to noe mer omfattende skriftlige innleveringer som den først tilsvarer det studenten gjennomfører i seminarene og den andre er den samme som studentene som følger seminarene leverer inn.

Arbeidskravene publiseres i Canvas ved semesterstart. Det må avtales spesielt med den emneansvarlige om studenten velger å følge det individuelle opplegget.

Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å få avlegge eksamen i emnet. Krav til godkjent arbeidskrav ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.

Eksamen

3 timers individuell skriftlig eksamen (teller 75 %).

Skriftlig innlevering i gruppe eller individuelt (teller 25%) som utføres over tre uker mot slutten av semesteret. 

Bokstavkarakterer A-E, der F er stryk.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon i form av 4 timers skriftlig eksamen ( teller 100%).


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 23.11.2021 innlevering 23.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2406 Innkjøp og logistikk 5 stp
Undervisning Høst 2021
Første gang:se timeplan på nett