Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Mastergradsemne for studenter i akvamedisin og biologistudenter. Emnet kan tas som enkeltemne.

Det er kun 14 plasser på emnet grunnet kapasitet på feltkurs.


Studiepoengreduksjon

FH-203 Parasittologi/epidemologi 10 stp

Innhold

Kurset omfatter en gjennomgang av parasittiske dyregrupper (protozoer og flercellede dyr) med hovedvekt på deres generelle biologi, strategier for spredning (livssykler) og mulig patogenitet. Dette belyses med eksempler på vanlige arter hos fisk, og de mest alvorlige humanparasittene i verden nevnes også. Videre gis en grunnleggende introduksjon til epidemiologi og økologiske interaksjoner mellom parasitter og deres ulike verter. 

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Lokalt opptak, Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav  Bachelor i biologi eller tilsvarende.


Hva lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 32 t, Laboratoriekurs (NFH): 6 t (obligatorisk), Felt- og laboratoriekurs: 3 dager (obligatorisk), Seminar: 12 t (obligatorisk)

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.