Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BLU-1014 Barns utvikling, lek og læring - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi forståelse og innsikt som barnehagelæreren må ha for å kunne legge til rette for og lede lek-, lærings-, omsorgs- og danningsprosesser. Læreplanteori og didaktikk behandles i lys av barnehagens rammeplan.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:  

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

 Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

 

Undervisningen går over to semester.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer. Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.  


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.Eksamen består av:

Individuell hjemmeeksamen over fem dager (omfang om lag 2500 ord).

 

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende år. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 30.08.2021 innlevering 03.09.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-1004F Barns utvikling, lek og læring 20 stp
Undervisning Høst 2021
Tromsø gr. 1 uni.lekt. Monica Hartviksdatter Jenssen
uni.lekt. Sidsel Boldermo
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Stig Misund
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Cecilie Harr Moen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
uni.lekt. Thilde Kleppe Vårnes
Tromsø gr. 2 uni.lekt. Monica Hartviksdatter Jenssen
uni.lekt. Sidsel Boldermo
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Stig Misund
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Cecilie Harr Moen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
uni.lekt. Thilde Kleppe Vårnes
Kirkenes gr. 1 uni.lekt. Monica Hartviksdatter Jenssen
uni.lekt. Sidsel Boldermo
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Stig Misund
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Cecilie Harr Moen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
uni.lekt. Mariann Andersen
uni.lekt. Thilde Kleppe Vårnes
Kirkenes gr. 2 uni.lekt. Monica Hartviksdatter Jenssen
uni.lekt. Sidsel Boldermo
uni.lekt. Pernille Elisabeth Bartnæs
uni.lekt. Stig Misund
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
f.aman. Siri Sollied Madsen
uni.lekt. Cecilie Harr Moen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
uni.lekt. Mariann Andersen
uni.lekt. Thilde Kleppe Vårnes