Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BLU-1223 Språk, tekst og matematikk - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Begrepsutvikling, barnelitteratur og mediekultur, formidling av litteratur og matematiske områder som former, rom, sammenligning, måling, mønster, tall og regning, samt overgangen barnehage/skole vil belyses.

Sentralt er barnehagelærerens rolle for å lede arbeidet med å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Observasjon, vurdering og andre metoder i arbeid med språk- og matematikkutvikling, er viktige redskaper.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Studenter kan søke om fritak fra prøve i en av målformene om studenten ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring (i henhold til bestemmelser i nasjonal rammeplan).

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går på høstsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Tillatt hjelpemiddel: et A4-ark (to sider) med egne notater.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 06.12.2021 innlevering 06.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BLU-1213S Språk, tekst og matematikk 20 stp
Undervisning Høst 2021
Felles digital forelesning rådgiver Ole Martin Kanck
Finnsnes gr.1 uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
Harstad gr.1 uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
Narvik gr.1 f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Henriette Ludvigsen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
Tromsø gr.1 uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Henriette Ludvigsen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
Finnsnes uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
Harstad uni.lekt. Ingrid Cathrin Nordli
uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
rådgiver Ole Martin Kanck
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
øvinglær. Monika Tobiassen
Narvik uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
rådgiver Ole Martin Kanck
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
uni.lekt. Henriette Ludvigsen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara
øvinglær. Kristin Tidemann Sandnes
Tromsø f.aman. Roald Arne Larsen
uni.lekt. Ingrid Cathrin Nordli
uni.lekt. Marit Ludvigsen Sundelin
uni.lekt. Monica Volden
uni.lekt. Anne Lise Bakke
uni.lekt. Eirin Gamst-Nergård
rådgiver Ole Martin Kanck
f.lekt. Geir Olaf Pettersen
f.aman. Florian Hiss
uni.lekt. Siri Unn Fjellvang Tobiassen
uni.lekt. Henriette Ludvigsen
uni.lekt. Astrid Lill Berg Wara