Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

BYG-2805 Videregående bergverksdrift - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets faglige innhold:


Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1864 Gruvedrift og Mineralressursereller BYG-2609 Gruvedrift og Mineralressurser

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i høstsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning av oppgaver.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom øvinger, prosjektoppgave og selvstudium.

Undervisnings- og eksamensspråk: Undervisningsspråket er norsk. Ved behov vil enkelte faguttrykk formidles på engelsk. Noe av pensumlitteraturen vil være engelsk. Eksamensspråket er norsk. 


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

To (2) skriftlige øvingsoppgaver.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform(er): 3 timers skriftlig eksamen, som utgjør 60%, og 1 mappe (prosjektoppgave), som utgjør 40%. Eksamen og mappe er individuelle.

På 3 timers skriftlig eksamen: Ingen skriftlige hjelpemidler tillatt, kalkulator er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Karakter på en gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Samlet vurdering utføres etter forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet §37 - Gjennomsnittskarakter.

Kontinuasjonsadgang:


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 26.11.2021 innlevering 26.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ITE1903 Videregående bergverksdrift 10 stp
Undervisning Høst 2021
Forelesning f.aman. Idunn Kjølle