Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ENG-1005 Andrespråkstilegnelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men man må ha jobb i skolen for å gjennomføre arbeidskrav i praksis. Studenter på lektorutdanning trinn 8-13, studieretning engelsk, tar dette emnet i sitt femte semester. Emnet koordineres med bl.a. PFF-2020, PFF-2029 og PFF-2001 (femte semester i lektorutdanning trinn 8-13, studieretning engelsk).

Lektorstudenter med studieretning russisk, samisk og spansk, og som skal ha engelsk som fag 2, tar også dette emnet i femte semester. Merk: dersom du skal ta emner som til sammen utgjør Årsstudium i engelsk, kan du ikke ta dette emnet, men ENG-1016.


Innhold

Dette emnet omhandler andrespråkstilegnelse, men i motsetning til pedagogiske og didaktiske emner, fokuserer det på innlæringsperspektivet heller enn undervisningsperspektivet. I emnet vil vi se nærmere på hvordan en lærer et andre- eller fremmedspråk. Alle som har forsøkt å lære et andrespråk vet hvor vanskelig dette er. Samtidig lærer små barn morsmålet sitt relativt raskt og uten problemer. Sentrale spørsmål som vi vil forsøke å svare på i løpet av kurset er:

Som lærer er det ikke bare nyttig å vite hvordan en skal undervise i et andrespråk, men også å ha kunnskap om hva som skjer med den som lærer språket.


Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene kjenner til: 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk og eksamensspråk er engelsk.

Undervisning

Emnet er på 48 undervisningstimer fordelt på seks (3 x 2) timer per uke i åtte uker, og består av forelesninger, seminar og gruppearbeid. Emnet krever at studentene er aktive deltakere på forelesninger og seminarer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til avsluttende eksamen:

Eksamensordning:

Vurderingsuttrykk:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar (for emner som tilbys i høstsemesteret). Dato for kontinuasjonseksamen/utsatt prøve kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av februar (for emner med ordinær eksamen i høstsemesteret).


Dato for eksamen

Hjemmeksamen utlevering 29.11.2021 innlevering 29.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
Første undervisning: se timeplan på nett
Forelesning og seminar Frist for arbeidskrav: Dato kommer.

uni.lekt. Natalia Mitrofanova