Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ENG-3983 Mastergradsoppgave i engelsk litteratur ved lektorutdanningen trinn 8-13, 40 studiepoeng - 40 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning trinn 8-13, studieretning engelsk (studenter opptatt på studieplan/fagplan som gjelder fra og med 2013).

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med et begrenset tema innenfor engelsk litteraturvitenskap. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidaktikk).

Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veileder(e). Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt eller med utgangspunkt i et undervisningsemne i engelsk litteratur.

Oppgaven skal være et lengre arbeid på 40-70 tekstsider. Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 40 tekstsider.

Vanligvis skrives mastergradsoppgaven individuelt, men to eller tre studenter på samme kull kan også skrive oppgave i fellesskap. Når to eller tre studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget økes med henholdsvis 50 % og 100 %, og det skal framgå hva hver student har bidratt med.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten har:

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 

Kompetanse:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk.

Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid med veiledning. Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av avhandlingsseminarer e.l.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen, i form av innlevering av masteroppgaven. Dersom studenten ikke har bestått alle andre emner, må det foretas en vurdering om kandidaten kan levere sin mastergradsoppgave i det aktuelle semesteret eller ikke.  

Mastergradsoppgaven må leveres inn innen 15. mai for evaluering i vårsemesteret og innen 1. november for evaluering i høstsemesteret. Mastergradsoppgaven leveres i MUNIN.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.  

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakterer:

Mastergradsoppgaven vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve (via Studentweben) er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Avhandling innlevering 15.09.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2021
MA thesis seminar English literature f.aman. Minna Johanna Niemi