Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ERN-3008 Praksis - 6 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i klinisk ernæring, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi nødvendig praktisk erfaring til fremtidig yrkesutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog. 

Studenten skal gjennomføre fire uker veiledet praksis (20 arbeidsdager) i løpet av høst 2021/vår 2022. Arbeidstiden skal tilsvare en normalarbeidsuke (37,5 timer). Det vil i forkant av praksisperioden avholdes forberedende forelesning og i etterkant mentorgruppemøte.

Praksisperioden omfatter i hovedsak pasientrettet arbeid med både inneliggende og polikliniske pasienter. Studentene skal ta del i ulike daglige arbeidsoppgaver som previsitt, pasientkonsultasjoner, tverrfaglig samarbeid, pasientgruppeundervisning, relevante møter og om mulig gjennomføre undervisning av annet helsepersonell. Studentene skal ha en aktiv rolle, med økt grad av selvstendighet utover i praksisperioden. 

Praksis skal gjennomføres i spesialisthelsetjenesten/sykehus, der det er minimum én KEF ansatt som kan veilede studenten. Hele praksisperioden skal gjennomføres på samme institusjon. Det anbefales at perioden gjennomføres som fire sammenhengende uker.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ERN-3000 Klinisk ernæring 1, ERN-3002 Klinisk ernæring 2, ERN-3004 Epidemiologi, statistikk og forskningsmetoder, ERN-3006 Masteroppgave - forskningsprotokoll

Hva lærer du

I dette emnet skal studentene ta i bruk tilegnet kunnskap gjennom studieforløpet med spesiell vekt på følgende læringsutbytte:

Kunnskaper: 

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ulike arbeidsformer:


Eksamen

For godkjent emne må følgende arbeidskrav være oppfylt: 

 

Skikkethetsvurdering:  Veileder skal også gjøre en løpende skikkethetsvurdering. Veileder har både rett og plikt til å melde i fra om bekymringsverdige forhold.

 

Eksamen:

Veileder gjør en sluttvurdering av studentene og fyller ut sjekklisten som returneres til studieadministrasjonen ved universitetet. Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra oppnådd læringsutbytte og gjennomførte arbeidskrav.

 

Vurderingsuttrykk for praksisemnet er bestått/ikke bestått vurdert av praksisveileder og emneleder i felleskap.

 

Kontinuasjonseksamen:

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ved ikke bestått praksis, kan ny praksis avlegges ved neste ordinære praksis på samme nivå, dvs. et år senere. Hver student har rett til 2 forsøk på praksis før studieretten kan inndras. Jfr. forskrift for eksamener ved UIT §26. Alle arbeidskrav må også leveres på nytt.

Undervisning Høst 2021
Forelesning stip. Torill Miriam Enget Jensen
uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
uni.lekt. Ina Midttun
f.aman. Karl Patrik Hansson
Ferdighetstrening stip. Torill Miriam Enget Jensen
uni.lekt. Ina Midttun
Seminar uni.lekt. Ida Karen Lyhne Rasmussen
f.aman. Karl Patrik Hansson