Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

ETE-2602 Strømrettere og transformatorer - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk.

Studiepoengreduksjon

ITE1908 Kraftelektronikk og elektriske maskiner 5 stp

Innhold

Emnet inneholder:

Grunnleggende elektromagnetisme: Magnetiske kretser, hysterese, metning, koblede spoler, induksjon, induktans, reaktans.

Grunnleggende halvlederteori: Dioder, tyristorer, transistorer, svitsjetap.

Termiske forhold: Tapsvarme, maskintemperatur, driftsformer, kapsling og merking, aldring.

Lysdimmere: Innsnittstyring, elektroniske ballaster, lysdioder.

Transformatorer: Ideell transformator, praktisk transformator, tap og virkningsgrad, trefasetransformatorer, koblingsgrupper, spesielle transformatortyper.

Strømrettere: Diodekoblinger, styrte strømrettere, aktive omformere, likestrømsomformere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Dioder, tyristorer og transistorer anvendt som brytere

- De vanligste diodelikeretterkoblingene

- Styrte likerettere og vekselrettere

- Frekvensomformere

- Likestrømsomformere

- Transformatorens oppbygging og virkemåte

- Transformatorens koblingsmåter og anvendelsesområder

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- designe enkle spenningsforsyninger med likeretting, filter og spenningsregulering

- designe ulike typer strømrettere (likerettere, vekselrettere, frekvensomformere, likestrømsomformere)

- designe ulike typer transformatorer

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne se omformere og elektriske maskiner som elementer i et større system

- Kandidaten skal kunne kombinere de ulike teknologiene som beskrives i emnet

- Kandidaten skal kunne anvende de ulike teknologiene i et tverrfaglig perspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser, obligatoriske semesterprosjekter, skriftlige regneøvinger (ikke obligatoriske).

Eksamen

Arbeidskrav

Samtlige fire laboratorieøvelser skal være gjennomført og godkjent.

Eksamen og vurdering

Karakter for emnet bestemmes av en aritmetisk vekting av resultatene fra semesterprosjekt og muntlig eksamen som teller like mye i evalueringen av emnet.

Eksamener og semesterprosjekter karaktersettes i henhold til regelen A - F, der A er det beste resultat og E er den laveste karakteren for å passere. Beståtte arbeidskrav gir tilgang til eksamen.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 15.12.2021;Oppgave innlevering 01.12.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.