Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2021

FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - livsfilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå.

Studiepoengreduksjon

FIL-1000 Innføringsemne i filosofi 10 stp

Innhold

Livsfilosofi reiser spørsmål om hvordan du bør leve ditt liv. Til forskjell fra etikk, som gjerne fokuserer på hvordan vi skal forholde oss til andre, så fokuserer livsfilosofien primært på hvordan du bør leve for at livet skal bli godt, lykkelig eller meningsfullt. Som ledd i dette undersøker livsfilosofien også menneskets grunnvilkår og hva det vil si å være et menneske.

 

Ett viktig trekk ved menneskelivet er at det utgjør en helhet, samtidig som det består av faser med ulike kjennetegn. Livsfilosofi undersøker derfor hvordan vi kan tenke rundt og vurdere livet både som helhet og i ulike faser i livet.

 

Når det gjelder helheten, kommer sentrale livsfilosofiske teorier om mening, hensikt, lykke, velvære og funksjonalitet inn i bildet. Emnet inneholder en grunnleggende oversikt over sentrale livsfilosofiske bidrag om menneskets liv, vesen og vilkår, og om hvordan vi kan mestre livet. Her er idealer om selvutvikling, selvinnsikt, spiritualitet eller religiøsitet sentrale.

Når det gjelder de ulike fasene i livet, vil fokus være på ulike utfordringer og problemer som preger deg avhengig av hvor du er i livet, samt mulige livsfilosofiske svar på hvordan vi forholder oss til dette på en god måte. Nøkkelbegreper kan være avhengighet, autonomi og identitet i barndom, ungdom og formativ alder, kjærlighet, seksualitet, vennskap, kjønn og foreldreskap i ungdom og voksen alder, samt spørsmål knyttet til mening, midtlivskrise, sykdom, alderdom og død.

Pensum: 600-800 sider


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Det er 6-8 to-timers obligatorisk skriveseminar eller 6-8 obligatoriske skriftlige innleveringer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Studenten må delta på skriveseminar: enten ved registrert oppmøte på minst 75% av de oppsatte skriveseminarene eller ved skriftlig innlevering og godkjennelse av minst 75% av arbeidsoppgavene tilhørende skriveseminaret.

Studenten må innen gitt frist levere et skriftlig førsteutkast på semesteroppgaven på 2000-2500 ord med formativ tilbakemelding av faglærer.

Tema og problemstilling for arbeidsoppgavene og semesteroppgaven avklares med faglærer.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en skriftlig semesteroppgave på 3000-3500 ord.

Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 19.11.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.